Igrači

Voli. Živi. Osvoji.

 1. KUPI BILO KOJI PEPSI PROIZVOD
 2. UPIŠI BROJ RAČUNA I SVOJE PODATKE
 3. OSVOJI NAGRADE

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 8/10) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), BBDO Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, OIB: 39157666333, kojeg zastupa direktor Luka Duboković (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Voli.Živi.Osvoji.“

Članak 1.

Priređivač priređuje nagradnu igru "Voli.Živi.Osvoji. (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda robne marke Pepsi, a odvija se na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u razdoblju od 01.10.2018. do 25.10.2018.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama www.pepsi.hr dana 28.09.2018.

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom jednog bilo kojeg  Pepsi proizvoda na jednom (istom) računu na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 01.10.2018. do 25.10.2018. godine te upisivanjem broja računa i osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa) u obrazac koji se nalazi na www.pepsi.hr. U nagradnoj igri će sudjelovati sve prijave zaprimljene najkasnije do 25.10.2018. Prijave pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 5.

Svaki Sudionik se može prijaviti neograničeni broj puta, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. Svaka prijava (sa različitim brojem računa) je prilika za osvajanje nagrade. U slučaju da isti broj računa bude ponovno prijavljen od strane iste osobe, ponovna odnosno druga i svaka sljedeća prijava će biti proglašena nevažećom. U slučaju da isti broj računa bude poslan od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri, imat će samo prvi Sudionik koji je prijavio takav broj računa. Ukoliko Sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Sudionici nagradne igre moraju do kraja čuvati račun te ga na zahtjev priređivača  nagradne igre i pokazati. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje računa, prijavljenog na web stranici. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača te članovi njihove uže obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od:

15 x putovanje za 2 osobe na  utakmicu Lige prvaka FC Internazionale Milano vs FC Barcelona 6.11.2018 u 21.00 sat, Milano, Italija.

Nagrada uključuje prijevoz autobusom  Zagreb –Milano - Zagreb (polazak 6.11; povratak 7.11), ulaznice za utakmicu, transfere stadion/hotel smještaj u hotelu (jedno noćenje s doručkom u dvokrevetnim sobama).

Vrijednost jedne nagrade (za 2 osobe): 4.500,00 HRK

Ukupna vrijednost cijelog nagradnog fonda iznosi  67.500,00 HRK.

Nagrade nisu zamjenjive za novac niti za druge nagrade.

Članak 8.

Izvlačenje nagrada održat će se 26.10.2018. u prostorijama agencije BBDO Zagreb d.o.o. na adresi, Šoštarićeva 10, Zagreb u 11.00 sati.

Izvlačenje dobitnika provest će se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze prijavljenih računa.

Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika) će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada te će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik sadržava mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre. Dobitnici će biti objavljeni na www.pepsi.hr u roku od 7 dana od izvlačenja.

Članak 9.

Dobitnici će pisanim putem na e-mail adresu iz obrasca biti obaviješteni o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od 1 dana nakon izvlačenja. Dobitnici će 26.10.2018. biti kontaktirani putem e-maila za dostavu računa i potvrde da žele iskoristiti nagradu. Najkasnije do 30.10.2018. dobitnici moraju dostaviti račun, potvrditi da žele iskoristiti nagradu te ime i prezime druge osobe koja s njima putuje. Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću.

Dobitnicima nagrada će nagrade biti uručene od strane priređivača odnosno poslane poštom. Trošak dostave poštom platit će priređivač.Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.

Članak 10.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

Članak 11.

Trenutkom preuzimanja nagrade odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku nagrade. Komisija će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici sve nagrade preuzeli u označenom roku, te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač će ga prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova rečenica ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednost postala ništava.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem web-stranice.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web-stranici www.pepsi.hr

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Pravilnik o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

Članak 16.

U nagradnoj igri priređivač BBDO Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, OIB: 39157666333, kao voditelj obrade  , obrađuje osobne podatke sudionika nagradne igre koje je pridobio u skladu s Pravilima nagradne igre »Voli.Živi.Osvoji« objavljenim na web-stranici nagradne igre: www.pepsi.hr., a temeljem privola sudionika.

Sudionici u nagradnoj igri daju privolu  priređivaču da obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika u skladu sa propisima s područja zaštite osobnih podataka. Priređivač jamči obradu i zaštitu osobnih podataka sukladno propisima na snazi u Republici Hrvatskoj te ih je moguće dobiti upitom na info@bbdo.hr.

Sudionici u nagradnoj igri izričito su suglasni da priređivač može samostalno i po vlastitoj procjeni obrađivati podatke, dobivene od njih, isključivo za sljedeće svrhe:

 • provedba nagradne igre u svim oblicima
 • kontaktiranja sudionika  putem telefona  radi obavijesti o dobitku nagrade i dostavi nagrade
 • objava imena i prezimena dobitnika nagrada na web-stranici nagradne igre.

Ako sudionik ne pristane na prikupljanje proslijeđenih podataka, sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće.

Osobni podaci dobitnika koji se obrađuju u ovoj nagradnoj igri su: ime i prezime, e-mail adresa, adresa prebivališta i broj telefona, broj putovnice.
Priređivač se obvezuje se da će prikupljene osobne podatke obrađivati samo u gore navedene svrhe te da će se, ako obradu osobnih podataka bude provodila druga fizička ili pravna osoba u njegovo ime,  Priređivač koristiti jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima propisa na snazi u Republici Hrvatskoj i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Dobiveni osobni podaci pohranjuju se samo za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili dalje korišteni, ali najviše za razdoblje od 60 dana nakon završetka nagradne igre, ukoliko sam sudionik ne povuče pristanak i zatraži brisanje svojih podataka.  Nakon isteka roka pohrane priređivač će osobne podatke izbrisati.

Sudionik nagradne igre slobodan je u svakom trenutku povući svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka i prihvaća da  povlačenje suglasnosti može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri.

Vezano za osobne podatke, sudionik ima slijedeća prava, kako je to propisano odredbama propisa na snazi u Republici Hrvatsko:

 • Pravo na pristup osobnim podacima,
 • Pravo na ispravak osobnih podataka,
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka,
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka,
 • Pravo na prenosivost osobnih podataka,
 • Pravo na prigovor,
 • Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava vezano za osobne podatke u pisanom obliku moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte: info@bbdo.hr ili poštom na adresu: BBDO Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, s naznakom: „GDPR“.

Članak 17.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/18-01/569

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 18. rujna 2018.