Igrači

Voli. Živi. Osvoji.

  1. KUPI BILO KOJI PEPSI PROIZVOD
  2. UPIŠI BROJ RAČUNA I SVOJE PODATKE
  3. OSVOJI NAGRADE

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), BBDO Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, OIB: 39157666333, kojeg zastupa direktor Luka Duboković (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Voli.Živi.Osvoji.“

Članak 1.

Priređivač priređuje nagradnu igru "Voli.Živi.Osvoji. (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda robne marke Pepsi, a odvija se na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj

Članak 2.

Nagradna igra održava se u razdoblju od 29.3.2018. do 25.4.2018.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama www.pepsi.hr dana 29.3.2018.

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom jednog bilo kojeg  Pepsi proizvoda na jednom (istom) računu na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 29.03.2018. do 25.04.2018. godine te upisivanjem broja računa i osobnih podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa) u obrazac koji se nalazi na www.pepsi.hr. U nagradnoj igri će sudjelovati sve prijave zaprimljene najkasnije do 25.04.2018. Prijave pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 5.

Svaki Sudionik se može prijaviti neograničeni broj puta, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. Svaka prijava (sa različitim brojem računa) je prilika za osvajanje nagrade. U slučaju da isti broj računa bude ponovno prijavljen od strane iste osobe, ponovna odnosno druga i svaka sljedeća prijava će biti proglašena nevažećom. U slučaju da isti broj računa bude poslan od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri, imat će samo prvi Sudionik koji je prijavio takav broj računa. Ukoliko Sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Sudionici nagradne igre moraju do kraja čuvati račun te ga na zahtjev priređivača  nagradne igre i pokazati. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje računa, prijavljenog na web stranici. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača te članovi njihove uže obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od:

Glavna nagrada:  1x putovanje za 2 osobe na finale Lige prvaka u Kijevu 26.5.2018.
Nagrada uključuje povratne avionske karte Zagreb-Kijev, Kijev-Zagreb, transfer aerodrom – hotel i hotel aerodrom u Kijevu, boravak 2 dana u hotelu 3 ili 4 zvjezdice, na bazi noćenja s doručkom, transfer hotel/stadion – stadion hotel, ulaznice za finalnu utakmicu 26.5.2018.

Vrijednost glavne nagrade – 45.750 HRK

Ostale nagrade:

40x Sony pametni telefon Xperia XA2 - vrijednost jednog Sony pametnog telefona- 2.220 HRK

Ukupna vrijednost cijelog nagradnog fonda iznosi 134.550 HRK.

Nagrade nisu zamjenjive za novac niti za druge nagrade.

Članak 8.

Izvlačenje nagrada održat će se 26.4.2018. u prostorijama agencije BBDO Zagreb d.o.o. na adresi, Šoštarićeva 10, Zagreb u 10.00 sati.

Izvlačenje dobitnika provest će se elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze prijavljenih računa.

Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika) će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada te će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik sadržava mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre. Dobitnici će biti objavljeni na www.pepsi.hr u roku od 7 dana od izvlačenja.

Članak 9.

Dobitnici će pisanim putem na e-mail adresu iz obrasca biti obaviješteni o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka pisane  obavijesti o dobivenoj nagradi.
Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.  Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću.

Članak 10.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

Članak 11.

Trenutkom preuzimanja nagrade odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku nagrade. Komisija će zapisnički utvrditi jesu li dobitnici sve nagrade preuzeli u označenom roku, te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač će ga prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova rečenica ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednost postala ništava.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem web-stranice.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web-stranici www.pepsi.hr

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

KLASA: UP/I-460-02/18-01/152
URBROJ: 513-07-21-01/18-3
Zagreb, 20. ožujka 2018.